Lexeme yhwd - ܝܗܘܕ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:1312 Proper Noun - yhwd ܝܗܘܕ Judea - show verses G2449

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 299
p. 1563
p. 189
p. 152
p. 92
p. 135
p. 417
p. 427
p. 154
p. 566
p. 371

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
yhwd yihuwd, ܝܺܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -
byhwd b'iyhuwd, ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -
dyhwd d'iyhuwd, ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -
dyhwd) d'iyhuwd,a) ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -
dbyhwd d'b,iyhuwd, ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -
lyhwd liyhuwd, ܠܺܝܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -
wdyhwd wd,iyhuwd, ܘܕ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ - - - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research