Lexeme yhwd) - ܝܗܘܕܐ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:1316 Proper Noun - yhwd) ܝܗܘܕܐ Judas - show verses G2455

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 299
p. 1563
p. 189
p. 152
p. 92
p. 135
p. 417
p. 427
p. 154
p. 566
p. 371

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
yhwd) yihuwd,a) ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -
byhwd) b'iyhuwd,a) ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -
dyhwd) d'iyhuwd,a) ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -
lyhwd) liyhuwd,a) ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -
wyhwd) wiyhuwd,a) ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ - - - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research