Root mr) - ܡܪܐ - show verses

Lexemes and words with root mr)

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:1843 mry) ܡܪܝܐ Verb - lord, master - show verses G2962
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:12398 mr) mara) ܡܳܪܳܐ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:12384 wmr) wmara) ܘܡܳܪܳܐ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:12404 mrwn marawan ܡܳܪܰܘܳܢ - Masculine Plural Absolute - - No - - -
2:12369 dmr) d'mare) ܕ݁ܡܳܪܶܐ - Masculine Singular Construct - - No - - -
2:12388 lmr) lmare) ܠܡܳܪܶܐ - Masculine Singular Construct - - No - - -
2:12399 mr) mare) ܡܳܪܶܐ - Masculine Singular Construct - - No - - -
2:12374 dmry d'maray ܕ݁ܡܳܪܰܝ - Masculine Plural Construct - - No - - -
2:12415 mry maray ܡܳܪܰܝ - Masculine Plural Construct - - No - - -
2:31031 bdmry) b'ad,marya) ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12361 bdmrh b'ad,mareh ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܪܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:12363 bmry b'mary ܒ݁ܡܳܪܝ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
2:12364 bmry) b'marya) ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12362 bmrh b'marah ܒ݁ܡܳܪܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12365 bmrn b'maran ܒ݁ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:31032 dbmry) d'ab,marya) ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12366 dbmrn d'ab,maran ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12367 dlmry) d'almarya) ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12368 dlmrn d'almaran ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12373 dmry d'mary ܕ݁ܡܳܪܝ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
2:12375 dmry) d'marya) ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12377 dmrk d'marak, ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
2:12370 dmrh d'mareh ܕ݁ܡܳܪܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:12413 dmrh d'marah ܕ݁ܡܳܪܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12371 dmrhwn d'marhuwn ܕ݁ܡܳܪܗܽܘܢ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:12378 dmrn d'maran ܕ݁ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12391 lmry lmary ܠܡܳܪܝ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
2:12392 lmry) lmarya) ܠܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12396 lmrkwn lmark,uwn ܠܡܳܪܟ݂ܽܘܢ - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
2:12389 lmrh lmareh ܠܡܳܪܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:12414 lmrh lmarah ܠܡܳܪܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12390 lmrhwn lmarhuwn ܠܡܳܪܗܽܘܢ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:12397 lmrn lmaran ܠܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12405 mry mary ܡܳܪܝ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
2:12407 mry) marya) ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12411 mrkwn mark,uwn ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
2:12400 mrh mareh ܡܳܪܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:12401 mrh marah ܡܳܪܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12402 mrhwn marhuwn ܡܳܪܗܽܘܢ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:12412 mrn maran ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12379 wbmr) wab,mara) ܘܰܒ݂ܡܳܪܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12380 wbmrn wab,maran ܘܰܒ݂ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:31033 wdmry) wad,marya) ܘܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12381 wdmrn wad,maran ܘܰܕ݂ܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:31034 wlmry) walmarya) ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12382 wlmrh walmarah ܘܰܠܡܳܪܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12383 wlmrn walmaran ܘܰܠܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:12386 wmry) wmarya) ܘܡܳܪܝܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:12387 wmrn wmaran ܘܡܳܪܰܢ - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
2:25964 dmry) d'maraya) ܕ݁ܡܳܪܰܝܳܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:12376 dmryhwn d'marayhuwn ܕ݁ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:25963 lmry) lmaraya) ܠܡܳܪܰܝܳܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:12395 lmrykwn lmarayk'uwn ܠܡܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
2:12393 lmryh lmareyh ܠܡܳܪܶܝܗ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12394 lmryhwn lmarayhuwn ܠܡܳܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:12406 mry maray ܡܳܪܰܝ - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
2:12408 mry) maraya) ܡܳܪܰܝܳܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:12409 mryh mareyh ܡܳܪܶܝܗ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:12410 mryhwn marayhuwn ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
2:12403 mrwhy marawh_y ܡܳܪܰܘܗ݈ܝ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:1844 mrwt) ܡܪܘܬܐ Verb - dominion - show verses G2963
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:12417 lmrwt) lmaruwt,a) ܠܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:12418 mrwt) maruwt,a) ܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:12372 dmrwt) d'marawat,a) ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:31035 lmrwt) lmarawat,a) ܠܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:12419 mrwt) marawat,a) ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:12416 wmrwt) wmarawat,a) ܘܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research