Root qd$ - ܩܕܫ - show verses

Lexemes and words with root qd$

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2755 mqd$) ܡܩܕܫܐ Verb - sanctuary, holy place - show verses G2416,G39
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:18144 mqd$) maqd'$a) ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2756 qdy$) ܩܕܝܫܐ Verb - holy, saint - show verses G40
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:18148 dqdy$ d'qad'iy$ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:18152 wqdy$ wqad'iy$ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:18160 qdy$ qad'iy$ ܩܰܕ݁ܺܝܫ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:18166 qdy$yn qad'iy$iyn ܩܰܕ݁ܺܝܫܺܝܢ - Masculine Plural Absolute - - No - - -
2:18162 qdy$) qad'iy$a) ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ - Feminine Singular Absolute - - No - - -
2:18155 wqdy$n wqad'iy$an ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ - Feminine Plural Absolute - - No - - -
2:18167 qdy$n qad'iy$an ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ - Feminine Plural Absolute - - No - - -
2:18145 bqdy$) b'qad'iy$a) ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:18153 wqdy$) wqad'iy$a) ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:18161 qdy$) qad'iy$a) ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:18164 qdy$h qad'iy$eh ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:18146 bqdy$) b'qad'iy$e) ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18147 bqdy$why b'qad'iy$awh_y ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:18149 dqdy$) d'qad'iy$e) ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18159 lqdy$yk lqad'iy$ayk' ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܝܟ݁ - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
2:18157 lqdy$) lqad'iy$e) ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18158 lqdy$why lqad'iy$awh_y ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:18150 wdqdy$) wad,qad'iy$e) ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18151 wlqdy$) walqad'iy$e) ܘܰܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18154 wqdy$) wqad'iy$e) ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18163 qdy$) qad'iy$e) ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:18165 qdy$why qad'iy$awh_y ܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:18156 wqdy$t) wqad'iy$t'a) ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18168 qdy$t) qad'iy$t'a) ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18169 qdy$t) qad'iy$at,a) ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2757 qdy$wt) ܩܕܝܫܘܬܐ Verb - holiness, sanctification - show verses G42,G38,G41
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:18170 bqdy$wt) b'qad'iy$uwt,a) ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18174 lqdy$wt) lqad'iy$uwt,a) ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18175 lqdy$wth lqad'iy$uwt,eh ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܶܗ - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:18171 wbqdy$wt) wab,qad'iy$uwt,a) ܘܰܒ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18172 wdqdy$wt) wad,qad'iy$uwt,a) ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18173 wqdy$wt) wqad'iy$uwt,a) ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18176 qdy$wt) qad'iy$uwt,a) ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:18177 qdy$wtkwn qad'iy$uwt,k,uwn ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2758 qd$ ܩܕܫ Verb - consecrate, sanctify - show verses G37
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:29226 dmqd$ d'amqad'e$ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܶܫ First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:29236 mqd$ mqad'e$ ܡܩܰܕ݁ܶܫ First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:29230 wmqd$ wamqad'e$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܶܫ First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:29227 dmqd$ d'amqad'e$ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܶܫ Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:29237 mqd$ mqad'e$ ܡܩܰܕ݁ܶܫ Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:29231 wmqd$ wamqad'e$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܶܫ Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:18181 dmqd$ d'amqad'e$ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:18190 mqd$ mqad'e$ ܡܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:18187 wmqd$ wamqad'e$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:18196 qd$ qad'e$ ܩܰܕ݁ܶܫ Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
2:18198 qd$w qad'e$w ܩܰܕ݁ܶܫܘ Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
2:18183 dnqd$ d'anqad'e$ ܕ݁ܰܢܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
2:18184 dnqd$yh d'anqad'$iyh ܕ݁ܰܢܩܰܕ݁ܫܺܝܗ Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Third Feminine Singular
2:18195 ntqd$ net,qad'a$ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:18201 nqd$ nqad'e$ ܢܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
2:18194 nqd$kwn nqad'e$k,uwn ܢܩܰܕ݁ܶܫܟ݂ܽܘܢ Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
2:29242 mtqd$ met,qad'a$ ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:29228 dmtqd$yn d'met,qad'$iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:29244 mtqd$yn met,qad'$iyn ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:29243 mtqd$ met,qad'a$ ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:29229 dmtqd$yn d'met,qad'$iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:29245 mtqd$yn met,qad'$iyn ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:18193 mtqd$ met,qad'a$ ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:18182 dmtqd$yn d'met,qad'$iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:18200 mtqd$yn met,qad'$iyn ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:29238 mqd$ mqad'a$ ܡܩܰܕ݁ܰܫ First Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29232 wmqd$ wamqad'a$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܰܫ First Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29240 mqd$yn mqad'$iyn ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ First Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
2:29246 mqd$) mqad'$a) ܡܩܰܕ݁ܫܳܐ First Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29234 wmqd$) wamqad'$a) ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ First Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29239 mqd$ mqad'a$ ܡܩܰܕ݁ܰܫ Second Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29233 wmqd$ wamqad'a$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܰܫ Second Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29241 mqd$yn mqad'$iyn ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Second Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
2:29247 mqd$) mqad'$a) ܡܩܰܕ݁ܫܳܐ Second Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:29235 wmqd$) wamqad'$a) ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ Second Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:18191 mqd$ mqad'a$ ܡܩܰܕ݁ܰܫ Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:18188 wmqd$ wamqad'a$ ܘܰܡܩܰܕ݁ܰܫ Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:18192 mqd$yn mqad'$iyn ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
2:18204 mqd$) mqad'$a) ܡܩܰܕ݁ܫܳܐ Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:18189 wmqd$) wamqad'$a) ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
2:18179 )tqd$n )et,qad'a$n ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܢ First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:18203 )tqd$twn )et,qad'a$t'uwn ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܬ݁ܽܘܢ Second Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:18186 w)tqd$twn we)t,qad'a$t'uwn ܘܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܬ݁ܽܘܢ Second Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:18178 )tqd$ )et,qad'a$ ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
2:18185 dqd$ d'qad'e$ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
2:18202 qd$ qad'e$ ܩܰܕ݁ܶܫ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
2:18197 qd$h qad'$eh ܩܰܕ݁ܫܶܗ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
2:18199 )tqd$w )et,qad'a$w ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:18180 d)tqd$w d'e)t,qad'a$w ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:23205 qd$ qd$ ܩܕܫ - - - - - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2759 qwd$) ܩܘܕܫܐ Verb - holiness - show verses G42,G40
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:18206 qdw$ qd,uw$ ܩܕ݂ܽܘܫ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:18207 qdw$ qd,uw$ ܩܕ݂ܽܘܫ - Masculine Singular Construct - - No - - -
2:18205 dqwd$) d'quwd,$a) ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:18208 qwd$) quwd,$a) ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:18209 qwd$) quwd,$e) ܩܽܘܕ݂ܫܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research