dq$y$wt) - ܕܩܫܝܫܘܬܐ

ID Category Origin SEDRA3 Peshitta NT Strongs
2:19147 Noun - office of an elder show verses G4244,G1984

Word Vocalized Lexeme Root
dq$y$wt) ܕܩܫܝܫܘܬܐ d'qa$iy$uwt,a) ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ1:2899q$y$wt) ܩܫܝܫܘܬܐ 0:1718 q$ ܩܫ

Morphological information Suffix information
Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
- Feminine Singular Emphatic - - No - - -

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 702
p. 3765
p. 522
p. 313
p. 199
p. 333
p. 926
p. 958
p. 358
p. 1431
p. 837

The Comprehensive Aramaic Lexicon
[http://cal.huc.edu/getlex.php?coord=620540414&word=11]

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research