)$kHnyhy - ܐܫܟܚܢܝܗܝ

ID Category Origin SEDRA3 Peshitta NT Strongs
2:21200 Verb - find, happen, able show verses G1410

Word Vocalized Lexeme Root
)$kHnyhy ܐܫܟܚܢܝܗܝ )e$k'aHnayh_y ܐܶܫܟ݁ܰܚܢܳܝܗ݈ܝ1:3193$kH ܫܟܚ 0:1862 )$kH ܐܫܟܚ

Morphological information Suffix information
Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
First Common Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 775
p. 4145
p. 576
p. 332
p. 222
p. 367
p. 986
p. 1056
p. 396
p. 1572
p. 910

The Comprehensive Aramaic Lexicon
[http://cal.huc.edu/getlex.php?coord=620430141&word=7]

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research