<-- 1Corinthians 15:53 | 1Corinthians 15:55 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:54

1Corinthians 15:54 - ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܒ݂ܶܫ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܠܰܥ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when this which is corruptible shall put on incorruptibleness, and this which dieth, immortality, then shall be done that word which is written, Death is swallowed up in victory !

(Murdock) And when this that is corruptible, shall put on incorruption, and this that dieth, immortality; then will take place the word that is written, " Death is absorbed in victory."

(Lamsa) So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

(KJV) So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62046-15540 - - - - - - No - - -
ܕܠܒܫ ܕ݁ܠܳܒ݂ܶܫ 2:10998 ܠܒܫ Verb put on, clothed, clothe 235 108 62046-15541 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-15542 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-15543 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܚܒܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ 2:6126 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 62046-15544 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-15545 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:6153 ܚܒܠ Noun corruptibility 314 135 62046-15546 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܐ ܘܗܳܢܳܐ 2:5261 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-15547 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܐܬ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ 2:11445 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62046-15548 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-15549 - - - - - - No - - -
ܡܝܘܬܘܬܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11504 ܡܬ Noun mortality 269 120 62046-155410 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-155411 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-155412 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62046-155413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-155414 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܕܟܬܝܒܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ 2:10711 ܟܬܒ Verb write 230 107 62046-155415 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܐܬܒܠܥ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܠܰܥ 2:2802 ܒܠܥ Verb swallow, struck, beaten, smitten 47 37 62046-155416 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62046-155417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܙܟܘܬܐ ܒ݁ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:5760 ܙܟܐ Noun victory, justification 115 66 62046-155418 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.