<-- 1Corinthians 6:8 | 1Corinthians 6:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 6:9

1Corinthians 6:9 - ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܘܳܠܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܠܳܐ ܙܰܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ ܥܰܡ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Or, know you not that the unjust the kingdom of Aloha cannot inherit? Do not err; neither fornicators, nor the servers of idols, nor adulterers, nor corrupters, nor liers with men, nor the oppressive,

(Murdock) Or do ye not know, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God ? Do not mistake; neither whoremongers, nor idol-worshippers, nor adulterers, nor debauchers, nor liers with males,

(Lamsa) Do you not know that the wicked shall not inherit the kingdom of God? Be not misled: neither the immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor the corrupt, nor men who lie down with males,

(KJV) Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-06090 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-06091 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-06092 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-06093 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܥܘܠܐ ܕ݁ܥܰܘܳܠܶܐ 2:15361 ܥܘܠ Adjective unjust, unrighteous 405 160 62046-06094 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܠܟܘܬܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:12000 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62046-06095 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-06096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-06097 - - - - - - No - - -
ܝܪܬܝܢ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ 2:9548 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62046-06098 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-06099 - - - - - - No - - -
ܬܛܥܘܢ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ 2:8320 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62046-060910 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060911 - - - - - - No - - -
ܙܢܝܐ ܙܰܢܳܝܶܐ 2:5843 ܙܢܐ Adjective fornicator, adulterer 118 67 62046-060912 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060913 - - - - - - No - - -
ܦܠܚܝ ܦ݁ܳܠܚܰܝ 2:16774 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 62046-060914 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62046-060915 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060916 - - - - - - No - - -
ܓܝܪܐ ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ 2:3645 ܓܪ Noun adulterer 69 47 62046-060917 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060918 - - - - - - No - - -
ܡܚܒܠܐ ܡܚܰܒ݁ܠܶܐ 2:6133 ܚܒܠ Participle Adjective corrupted 263 118 62046-060919 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060920 - - - - - - No - - -
ܫܟܒܝ ܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ 2:21189 ܐܫܟܒ Verb sleep, lie down 576 222 62046-060921 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62046-060922 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܐ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ 2:4632 ܕܟܪ Adjective male 92 55 62046-060923 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.