<-- 1Corinthians 7:5 | 1Corinthians 7:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:6

1Corinthians 7:6 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܡܚܺܝܠܶܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But this I speak as to the infirm; (and) not from commandment.

(Murdock) But this I say, as to weak persons, not of positive precept.

(Lamsa) But I say this only to weak persons, for it is not part of the law.

(KJV) But I speak this by permission, and not of commandment.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-07060 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-07061 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-07062 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-07063 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-07064 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܚܝܠܐ ܕ݁ܠܰܡܚܺܝܠܶܐ 2:11575 ܡܚܠ Adjective weak 264 119 62046-07065 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܘ ܠܰܘ 2:5027 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62046-07066 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-07067 - - - - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62046-07068 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.