<-- 1Thessalonians 1:6 | 1Thessalonians 1:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 1:7

1Thessalonians 1:7 - ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܡܰܩܶܕ݂ܘܳܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) and became an example to all the believers who are in Makedunia and in Akaia.

(Murdock) And ye were a pattern for all the believers who are in Macedonia and in Achaia.

(Lamsa) Thus you have become examples to all the believers in Mac-e-do'ni-a and A-cha'ia.

(KJV) So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62052-01070 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62052-01071 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-01072 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1233 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62052-01073 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62052-01074 - - - - - - No - - -
ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܒ݁ܡܰܩܶܕ݂ܘܳܢܺܝܰܐ 2:12322 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62052-01075 - - - - - - No - - -
ܘܒܐܟܐܝܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ 2:765 ܐܟܐܝܐ Proper Noun Achaia 15 21 62052-01076 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.