<-- 1Timothy 3:15 | 1Timothy 4:1 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 3:16

1Timothy 3:16 - ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܰܒ݂ ܗܽܘ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And truly great is this mystery of righteousness, [Kinutho.] which was revealed in the flesh, and justified by the Spirit, and seen of angels, and preached among the peoples, and believed in the world, and taken up into glory.

(Murdock) and truly great, is this mystery of righteousness, which was revealed in the flesh, and justified in the spirit, and seen by angels, and proclaimed among the Gentiles, and believed on in the world, and received up into glory.

(Lamsa) Truly great is this divine mystery of righteousness: it is revealed in the flesh, justi-fied in the Spirit, seen by angels, preached to the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory.

(KJV) And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22280 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62054-03160 - - - - - - No - - -
ܪܒ ܪܰܒ݂ 2:19182 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62054-03161 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-03162 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܪܙܐ ܐ݈ܪܳܙܳܐ 2:19170 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 62054-03163 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-03164 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62054-03165 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܓܠܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ 2:3739 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62054-03166 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܒܣܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2937 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62054-03167 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܐܙܕܕܩ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ 2:5567 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62054-03168 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62054-03169 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܐܬܚܙܝ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ 2:6637 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62054-031610 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܡܠܐܟܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11889 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62054-031611 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܟܪܙ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ 2:10585 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62054-031612 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62054-031613 - - - - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62054-031614 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܗܝܡܢ ܘܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ 2:1153 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62054-031615 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAIAL No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62054-031616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܬܠܩ ܘܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ 2:14485 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62054-031617 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܫܘܒܚܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20909 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62054-031618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.