<-- 2Timothy 2:18 | 2Timothy 2:20 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 2:19

2Timothy 2:19 - ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܽܘܩ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the true foundation of Aloha standeth; and it hath this signature: And the Lord knoweth them who are his. And, Let every one who invoketh the name of the Lord depart from iniquity.

(Murdock) But the firm foundation of God standeth; and it hath this seal, The Lord knoweth them who are his: and, Let every one who invoketh the name of our Lord, stand aloof from iniquity.

(Lamsa) Nevertheless the foundation of God stands firm, having this seal, The LORD knows those who are his, and he will save from iniquity every one who calls upon the name of the LORD.

(KJV) Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܬܐܣܬܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ 2:1734 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62055-02190 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62055-02191 - - - - - - No - - -
ܫܪܝܪܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:22276 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62055-02192 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62055-02193 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܝܡܐ ܩܰܝܳܡܳܐ 2:18376 ܩܡ Adjective remaining, abiding, lasting, valid 504 193 62055-02194 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62055-02195 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62055-02196 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62055-02197 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܚܬܡܐ ܚܳܬ݂ܡܳܐ 2:7900 ܚܬܡ Noun seal, ratification 164 84 62055-02198 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62055-02199 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܝܕܥ ܘܝܳܕ݂ܰܥ 2:8671 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62055-021910 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62055-021911 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62055-021912 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܝܠܗ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ 2:4382 ܕܝܠ Particle own 90 54 62055-021913 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62055-021914 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܢܦܪܘܩ ܘܢܶܦ݂ܪܽܘܩ 2:17229 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62055-021915 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62055-021916 - - - - - - No - - -
ܥܘܠܐ ܥܰܘܠܳܐ 2:15374 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62055-021917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62055-021918 - - - - - - No - - -
ܕܩܪܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ 2:18844 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62055-021919 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܫܡܗ ܠܰܫܡܶܗ 2:21609 ܫܡ Noun name 583 225 62055-021920 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62055-021921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.