<-- 3John 1:13 | 3John 1:15 -->

Analysis of Peshitta verse 3John 1:14

3John 1:14 - ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ ܘܦ݂ܽܘܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) But I hope that soon I shall see thee, and mouth to mouth we will speak.

(Murdock) But I hope soon to see thee, and to converse mouth to mouth.

(Lamsa) But I trust I shall shortly see you, and we shall speak face to face.

(KJV) But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܣܒܪ ܡܣܰܒ݁ܰܪ 2:27589 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 63064-01140 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63064-01141 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63064-01142 - - - - - - No - - -
ܕܒܥܓܠ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ 2:15173 ܥܓܠ Particle quickly 399 158 63064-01143 - - - - - - No - - -
ܐܚܙܝܟ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ 2:6587 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63064-01144 First Common Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Singular
ܘܦܘܡܐ ܘܦ݂ܽܘܡܳܐ 2:16467 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63064-01145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63064-01146 - - - - - - No - - -
ܦܘܡܐ ܦ݁ܽܘܡܳܐ 2:16474 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63064-01147 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܡܠܠ ܢܡܰܠܶܠ 2:12064 ܡܠ Verb speak 273 122 63064-01148 First Common Plural - Imperfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.