<-- Acts 12:16 | Acts 12:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 12:17

Acts 12:17 - ܘܰܡܢܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܠܰܐܚܰܝܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he beckoned to them with his hand to be silent; and entered, and showed them how the Lord had brought him out from the house of the bound. And he said to them, Show these to Jakub and to the brethren; and he departed and went to another place.

(Murdock) And he beckoned to them with the hand to be still; and he went in, and related to them how the Lord had released him from the prison. And he said to them: Tell these things to James and to the brethren. And he went out, and departed to another place.

(Lamsa) But he motioned to them with his hand to keep quiet; then he entered and related to them how the LORD had brought him out of the prison. And he said, Tell these things to James, and to our brethren. And he went out, and departed for another place.

(KJV) But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go shew these things unto James, and to the brethren. And he departed, and went into another place.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢܝܦ ܘܰܡܢܺܝܦ݂ 2:12876 ܢܦ Verb beckon, wave, inclined 343 142 62044-12170 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-12171 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-12172 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܕܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ 2:561 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-12173 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-12174 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܬܩܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ 2:22550 ܫܬܩ Verb silent, still, silence 601 232 62044-12175 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-12176 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-12177 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܫܬܥܝ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ 2:22022 ܫܥܐ Verb play, narrate 588 228 62044-12178 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-12179 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62044-121710 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-121711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦܩܗ ܐܰܦ݁ܩܶܗ 2:13336 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-121712 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-121713 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-121714 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-121715 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-121716 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-121717 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܫܬܥܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ 2:22015 ܫܥܐ Verb play, narrate 588 228 62044-121718 Second Masculine Plural - Imperative ETHPAEL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-121719 - Common Plural - - - No - - -
ܠܝܥܩܘܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9383 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62044-121720 - - - - - - No - - -
ܘܠܐܚܝܢ ܘܠܰܐܚܰܝܢ 2:433 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-121721 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܘܢܦܩ ܘܰܢܦ݂ܰܩ 2:13381 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-121722 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-121723 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-121724 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܐܬܪ ܠܰܐܬ݂ܰܪ 2:2214 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-121725 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܚܪܝܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ 2:7674 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-121726 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.