<-- Acts 18:1 | Acts 18:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 18:2

Acts 18:2 - ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܗ݈ܘ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he found there a certain man, a Jihudoya, whose name was Akilos, who was from the country of Pontos, (and) who at that time had come from the country of Italia, himself and Priskila his wife, because Klaudios Cesar had commanded that all the Jihudoyee should go out from Ruma; and he drew near to them:

(Murdock) And he found there a man, a Jew, whose name was Aquila, who was from the region of Pontus, and had just then arrived from the country of Italy, he and Priscilla his wife, because Claudius Caesar had commanded that all Jews should depart from Rome. And he went to them

(Lamsa) And there he found a Jew named A'qui-la, from the region of Pontus, who had just arrived from Italy with his wife Pris-cil'la, because Clau'di-us Cµs'ar had commanded all Jews to leave Rome: and Paul went to them.

(KJV) And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܫܟܚ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ 2:21231 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-18020 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-18021 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-18022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-18023 - Masculine - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-18024 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-18025 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18026 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܩܠܘܣ ܐܰܩܶܠܳܘܣ 2:1825 ܐܩܘܠܐܣ Proper Noun Aquila 27 29 62044-18027 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-18028 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18029 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-180210 - - - - - - No - - -
ܦܢܛܘܣ ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ 2:16843 ܦܢܛܘܣ Proper Noun Pontus 450 176 62044-180211 - - - - - - No - - -
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-180212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-180213 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-180214 - Masculine Singular - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62044-180215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-180216 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-180217 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-180218 - - - - - - No - - -
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-180219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܛܠܝܐ ܕ݁ܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ 2:618 ܐܝܛܠܝܐ Proper Noun Italy 13 18 62044-180220 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-180221 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܦܪܝܣܩܠܐ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ 2:17116 ܦܪܝܣܩܠܐ Proper Noun Priscilla 460 179 62044-180222 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ 2:1494 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-180223 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-180224 - - - - - - No - - -
ܕܦܩܕ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ 2:16993 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-180225 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-180226 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ 2:18641 ܩܠܘܕܝܘܣ Proper Noun Claudius 506 194 62044-180227 - - - - - - No - - -
ܩܣܪ ܩܶܣܰܪ 2:18745 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62044-180228 - - - - - - No - - -
ܕܢܦܩܘܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ 2:13359 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-180229 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-180230 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-180231 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-180232 - - - - - - No - - -
ܪܗܘܡܐ ܪܽܗ݈ܘܡܺܐ 2:19554 ܪܗܘܡܐ Proper Noun Rome 531 203 62044-180233 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܩܪܒ ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ 2:18967 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62044-180234 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܘܬܗܘܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:11139 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-180235 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.