<-- Acts 18:20 | Acts 18:22 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 18:21

Acts 18:21 - ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܐܶܦ݂ܢܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) for he said, It behoveth me faithfully to perform the feast which cometh at Urishlem; and if Aloha willeth, I will come again to you. And Akilos and Priskila he left at Ephesos;

(Murdock) For he said: I must certainly keep the approaching feast at Jerusalem. But, if it please God, I will come again to you.

(Lamsa) Saying, I must by all means celebrate the coming feast as is my custom at Jerusalem; but I will return to you again, God willing.

(KJV) But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-18210 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-18211 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-18212 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-18213 - - - - - - No First Common Singular
ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ 2:1118 ܐܡܢ Adverb (ending with AiYT) assiduously, constantly 19 23 62044-18214 - - - - - - No - - -
ܕܥܐܕܐ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܳܐ 2:14853 ܥܐܕܐ Noun feast, festival 395 156 62044-18215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:2093 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-18216 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-18217 - - - - - - No - - -
ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ 2:14869 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-18218 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62044-18219 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-182110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܨܒܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ 2:17503 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-182111 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܦܢܐ ܐܶܦ݂ܢܶܐ 2:16804 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-182112 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62044-182113 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-182114 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܠܐܩܠܘܣ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ 2:1828 ܐܩܘܠܐܣ Proper Noun Aquila 27 29 62044-182115 - - - - - - No - - -
ܘܠܦܪܝܣܩܠܐ ܘܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ 2:17115 ܦܪܝܣܩܠܐ Proper Noun Priscilla 460 179 62044-182116 - - - - - - No - - -
ܫܒܩ ܫܒ݂ܰܩ 2:20573 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62044-182117 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-182118 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܐܦܣܘܣ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1810 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 62044-182119 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.