<-- Acts 19:8 | Acts 19:10 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:9

Acts 19:9 - ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܪܚܶܩ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܣܟ݂ܳܘܠܺܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܽܘܪܰܢܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And men of them were obdurate, and contended, and reviled the way of Aloha, before the assembly of the people. Then Paulos removed and separated from them the disciples, and every day discoursed with them in the school of a man whose name was Tyranos.

(Murdock) And some of them were hardened, and disputatious, and reviled the way of God before the assembly of the people. Then Paul withdrew himself, and separated the disciples from them. And he discoursed with them daily in the school of a man named Tyrannus.

(Lamsa) But some of them were stubborn, and they disputed and cursed the way of God in the presence of the assembly. Then Paul withdrew, and separated the disciples from them, and he spoke to them daily in the school of a man named Ty-ran'us.

(KJV) But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܫܝܢ ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ 2:1461 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-19090 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-19091 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܬܩܫܝܢ ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܝܢ 2:19150 ܩܫܐ Verb harden 522 199 62044-19092 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19093 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܬܚܪܝܢ ܘܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ 2:7562 ܚܪܐ Verb hold on to, affirm, strive, argue, contend 155 81 62044-19094 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܘܡܨܚܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ 2:17627 ܨܚܐ Verb revile 477 184 62044-19095 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܐܘܪܚܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ 2:316 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62044-19096 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-19097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-19098 - - - - - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62044-19099 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-190910 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-190911 - - - - - - No - - -
ܐܪܚܩ ܐܰܪܚܶܩ 2:19881 ܪܚܩ Verb away, remove, depart 538 207 62044-190912 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-190913 - - - - - - No - - -
ܘܦܪܫ ܘܰܦ݂ܪܰܫ 2:17296 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62044-190914 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-190915 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܬܠܡܝܕܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11237 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-190916 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܝܘܡ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ 2:8992 ܟܠ Idiom everyday 216 102 62044-190917 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-190918 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-190919 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-190920 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܐܣܟܘܠܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݂ܳܘܠܺܐ 2:1635 ܐܣܟܘܠܐ Noun school, lecture-hall 23 26 62044-190921 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܓܒܪܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3493 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-190922 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-190923 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܛܘܪܢܘܣ ܛܽܘܪܰܢܳܘܣ 2:8103 ܛܘܪܢܘܣ Proper Noun Tyrannus 170 86 62044-190924 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.