<-- Ephesians 1:23 | Ephesians 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:1

Ephesians 2:1 - ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) You also who were dead in your sins and in your transgressions,

(Murdock) and also you, [he filleth,] who were dead in your sins, and in your offences,

(Lamsa) AND he has quickened you also who were dead because of your sins and trespasses;

(KJV) And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62049-02010 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62049-02011 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܡܝܬܝܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ 2:26810 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62049-02012 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02013 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:6805 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62049-02014 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܣܟܠܘܬܟܘܢ ܘܰܒ݂ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:14403 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62049-02015 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.