<-- Ephesians 4:19 | Ephesians 4:21 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 4:20

Ephesians 4:20 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But you have not thus learned the Meshiha,

(Murdock) But ye have not so learned the Messiah;

(Lamsa) But that is not what you have been taught about Christ;

(KJV) But ye have not so learned Christ;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62049-04200 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62049-04201 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-04202 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-04203 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62049-04204 - - - Emphatic - - No - - -
ܝܠܦܬܘܢܝܗܝ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:9224 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62049-04205 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܡܫܝܚܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12521 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62049-04206 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.