<-- Galatians 5:6 | Galatians 5:8 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:7

Galatians 5:7 - ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܘܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Well did you run; who hath impeded you, that to the truth you should not be in obedience?

(Murdock) Ye did run well: who hath interrupted you, that ye acquiesce not in the truth ?

(Lamsa) You were progressing well; who confused you that you should not obey the truth?

(KJV) Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62048-05070 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܪܗܛܝܢ ܪܳܗܛܺܝܢ 2:29695 ܪܗܛ Verb run 531 203 62048-05071 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-05072 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܘ ܡܰܢܽܘ 2:5028 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62048-05073 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܘܕܟܘܢ ܕ݁ܰܘܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:4218 ܕܘܕ Denominative trouble, disturb 85 53 62048-05074 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܕܠܫܪܪܐ ܕ݁ܠܰܫܪܳܪܳܐ 2:22288 ܫܪ Noun truth 599 231 62048-05075 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-05076 - - - - - - No - - -
ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܽܘܢ 2:16614 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62048-05077 Second Masculine Plural - Imperfect ETTAPHAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.