<-- Hebrews 12:11 | Hebrews 12:13 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:12

Hebrews 12:12 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܫܰܪܝܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܪܳܥܠܳܬ݂ܳܐ ܫܰܪܰܪܘ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore your relaxed hands and your trembling knees make strong;

(Murdock) Wherefore, strengthen ye your relaxed hands, and your tottering knees:

(Lamsa) Therefore, be courageous and strong;

(KJV) Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-12120 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-12121 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܝܕܝܟܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:571 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62058-12122 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܫܪܝܬܐ ܡܫܰܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:22306 ܫܪܐ Participle Adjective sick, paralytic 309 134 62058-12123 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܘܪܟܝܟܘܢ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:2445 ܒܪܟ Noun knee 39 33 62058-12124 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܪܥܠܬܐ ܪܳܥܠܳܬ݂ܳܐ 2:20217 ܪܥܠ Adjective trembling 546 211 62058-12125 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܪܪܘ ܫܰܪܰܪܘ 2:22246 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62058-12126 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.