<-- Hebrews 9:15 | Hebrews 9:17 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:16

Hebrews 9:16 - ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) For where a covenant [Diathike] is, there is indicated the DEATH of that which made it.

(Murdock) For where there is a testament, it indicateth the death of him who made it.

(Lamsa) For where a testament is, it is proved after the death of its maker.

(KJV) For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62058-09160 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-09161 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-09162 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-09163 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62058-09164 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-09165 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܚܘܝܐ ܡܚܰܘܝܳܐ 2:6423 ܚܘܐ Verb show 129 70 62058-09166 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-09167 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܒܕܗ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ 2:14897 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-09168 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.