<-- James 5:6 | James 5:8 -->

Analysis of Peshitta verse James 5:7

James 5:7 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܓ݁ܰܪܘ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܦ݂ܺܐܪܶܐ ܝܰܩܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܶܗ ܘܡܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT you, my brethren, prolong your spirit until the coming of the Lord; as the husbandman who expecteth the precious fruits of his lands, and prolongeth his spirit for them, until he receive the rain the early and the latter;

(Murdock) But, my brethren, be ye patient until the advent of the Lord; like the husbandman, who waiteth for the precious fruits of his ground, and is patient as to them, until he receive the early and the latter rain.

(Lamsa) But you, my brethren, be patient, until the coming of the LORD, just as the husbandman waits for the precious crops of his field, and has long patience for it, until he receives the early and the latter rain.

(KJV) Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62059-05070 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62059-05071 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62059-05072 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܓܪܘ ܐܰܓ݁ܰܪܘ 2:12702 ܢܓܪ Verb prolonged, long, patient 328 137 62059-05073 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܪܘܚܟܘܢ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ 2:19671 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62059-05074 - Common Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62059-05075 - - - - - - No - - -
ܠܡܐܬܝܬܗ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:2188 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 62059-05076 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62059-05077 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62059-05078 - - - - - - No - - -
ܐܟܪܐ ܐܰܟ݁ܳܪܳܐ 2:889 ܐܟܪ Noun ploughman, husbandman, farmer 17 21 62059-05079 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܣܟܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ 2:14324 ܣܟܐ Verb expect, look for 376 151 62059-050710 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܦܐܪܐ ܠܦ݂ܺܐܪܶܐ 2:16377 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62059-050711 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܐ ܝܰܩܺܝܪܶܐ 2:9471 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 62059-050712 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܥܗ ܕ݁ܰܐܪܥܶܗ 2:1992 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62059-050713 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܡܓܪ ܘܡܰܓ݁ܰܪ 2:12712 ܢܓܪ Verb prolonged, long, patient 328 137 62059-050714 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܪܘܚܗ ܪܽܘܚܶܗ 2:19666 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62059-050715 - Common Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62059-050716 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62059-050717 - - - - - - No - - -
ܕܢܣܒ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ 2:13163 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62059-050718 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܛܪܐ ܡܶܛܪܳܐ 2:11647 ܡܛܪ Noun rain 268 120 62059-050719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܝܪܝܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ 2:2786 ܒܟܪ Adjective early, first 45 36 62059-050720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܩܝܫܝܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ 2:11294 ܠܩܫ Adjective latter 245 113 62059-050721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.