<-- John 11:30 | John 11:32 -->

Analysis of Peshitta verse John 11:31

John 11:31 - ܐܳܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܗ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܩܳܡܰܬ݂ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܗ ܣܒ݂ܰܪܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܠܡܶܒ݂ܟ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But those Jihudoyee who were also with her in the house to console her, when they saw that Mariam rose up hastily to go forth, went themselves after her; for they thought that to the sepulchre she went to weep.

(Murdock) Those Jews also, who were with her in the house and consoled her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed after her; for they supposed, she was going to the grave to weep.

(Lamsa) The Jews also who were with her in the house, comforting her, when they saw Mary rise up quickly and go out, followed her, for they thought she was going to the tomb to weep.

(KJV) The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-11310 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-11311 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-11312 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-11313 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-11314 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-11315 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܳܗ 2:15787 ܥܡ Particle with 416 164 62043-11316 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܒܝܬܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2692 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62043-11317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܒܝܐܝܢ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܐܝܺܢ 2:2620 ܒܝܐ Verb comfort, encourage 42 35 62043-11318 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-11319 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62043-113110 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܚܙܘ ܕ݁ܰܚܙܰܘ 2:6604 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-113111 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܪܝܡ ܠܡܰܪܝܰܡ 2:12467 ܡܪܝܡ Proper Noun Mary 301 132 62043-113112 - - - - - - No - - -
ܕܥܓܠ ܕ݁ܰܥܓ݂ܰܠ 2:15174 ܥܓܠ Particle quickly 399 158 62043-113113 - - - - - - No - - -
ܩܡܬ ܩܳܡܰܬ݂ 2:18344 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62043-113114 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܩܬ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ 2:13419 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62043-113115 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܙܠܘ ܐܶܙܰܠܘ 2:346 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-113116 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-113117 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܬܪܗ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܗ 2:2221 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62043-113118 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܣܒܪܘ ܣܒ݂ܰܪܘ 2:13745 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62043-113119 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-113120 - - - - - - No - - -
ܕܠܩܒܪܐ ܕ݁ܰܠܩܰܒ݂ܪܳܐ 2:18048 ܩܒܪ Noun tomb, sepulchre, grave 489 188 62043-113121 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܙܠܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ 2:345 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-113122 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܒܟܐ ܠܡܶܒ݂ܟ݁ܳܐ 2:2768 ܒܟܐ Verb weep 45 36 62043-113123 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.