<-- John 15:11 | John 15:13 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:12

John 15:12 - ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܝ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) This is my commandment, That you love one another, as I have loved you.

(Murdock) This is my command, that ye love one another, as I have loved you.

(Lamsa) This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you.

(KJV) This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘ ܗܳܢܰܘ 2:5010 ܗܘ Pronoun - 105 61 62043-15120 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܝ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܝ 2:16978 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62043-15121 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܬܚܒܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ 2:6045 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-15122 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-15123 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-15124 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62043-15125 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15126 First Common Singular - - - No - - -
ܐܚܒܬܟܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6030 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-15127 First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.