<-- John 17:16 | John 17:18 -->

Analysis of Peshitta verse John 17:17

John 17:17 - ܐܰܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܫܪܳܪܳܐ ܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) Father, sanctify them through thy truth; for thy word is truth.

(Murdock) Father, sanctify them by thy truth, thy word is the truth.

(Lamsa) O Father, sanctify them in your truth, because your word is truth.

(KJV) Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62043-17170 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܫ ܩܰܕ݁ܶܫ 2:18196 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62043-17171 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-17172 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܫܪܪܟ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܟ݂ 2:22286 ܫܪ Noun truth 599 231 62043-17173 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܡܠܬܟ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ 2:12092 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62043-17174 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܝܠܟ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ 2:4393 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-17175 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܫܪܪܐ ܫܪܳܪܳܐ 2:22295 ܫܪ Noun truth 599 231 62043-17176 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-17177 Third Feminine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.