<-- Luke 11:30 | Luke 11:32 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:31

Luke 11:31 - ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܚܰܝܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) The queen of the south shall rise in judgment with the men of this generation, and shall condemn them; for she came from the confines of the earth to hear the wisdom of Shelemun, and, lo, a greater than Shelemun is here.

(Murdock) The queen of the south will stand up in the judgment with the men of this generation, and will condemn them; for she came from the other side of the earth, to hear the wisdom of Solomon, and lo, one superior to Solomon is here.

(Lamsa) The queen of the south will rise up in judgment with the men of this generation, and condemn them; for she came from the far ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

(KJV) The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܠܟܬܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:12006 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62042-11310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܝܡܢܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ 2:9319 ܝܡܢ Noun south 611 238 62042-11311 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܩܘܡ ܬ݁ܩܽܘܡ 2:18348 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-11312 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܕܝܢܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4468 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62042-11313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-11314 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-11315 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܒܬܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:22430 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62042-11316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-11317 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܬܚܝܒ ܘܰܬ݂ܚܰܝܶܒ݂ 2:6446 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62042-11318 Third Feminine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-11319 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ 2:2105 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-113110 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-113111 - - - - - - No - - -
ܥܒܪܝܗ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ 2:15159 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62042-113112 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62042-113113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܡܥ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ 2:21721 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-113114 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܟܡܬܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ 2:7099 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62042-113115 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܫܠܝܡܘܢ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ 2:21436 ܫܠܝܡܘܢ Proper Noun Solomon 580 224 62042-113116 - - - - - - No - - -
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62042-113117 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܝܪ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9646 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62042-113118 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-113119 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܡܘܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ 2:21438 ܫܠܝܡܘܢ Proper Noun Solomon 580 224 62042-113120 - - - - - - No - - -
ܗܪܟܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5371 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62042-113121 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.