<-- Luke 12:43 | Luke 12:45 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:44

Luke 12:44 - ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Assuredly I tell you, He will establish him over all his substance.

(Murdock) Verily I say to you: He will place him over all his possessions.

(Lamsa) Truly I say to you, that he will appoint him over all his wealth.

(KJV) Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22281 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62042-12440 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-12441 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-12442 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-12443 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ݈ܝ 2:18275 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-12444 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-12445 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-12446 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܢܝܢܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ 2:18696 ܩܢܐ Noun possession, goods, property, substance 511 195 62042-12447 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.