<-- Luke 8:24 | Luke 8:26 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:25

Luke 8:25 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܘܰܠܡܰܚܫܽܘܠܶܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And he said to them, Where is your faith ? But they, afraid, wondered, saying one with another, Who is this that also commandeth the winds, and to whom the waves and the sea are obedient ?

(Murdock) And he said to them: Where is your faith ? And they being in awe, wondered, and said one to another: Who is this, that commandeth even the winds, and the waves, and the sea; and they obey him ?

(Lamsa) And he said to them, Where is your faith? But as they were frightened, they wondered, saying one to another, O who is this man, who even commands the winds, and the waves and the sea obey him?

(KJV) And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-08250 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-08251 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62042-08252 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-08253 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1203 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62042-08254 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-08255 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-08256 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-08257 - - - - - - No - - -
ܕܚܝܠܝܢ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ 2:4299 ܕܚܠ Adjective afraid 88 54 62042-08258 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܬܕܡܪܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ 2:4790 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62042-08259 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-082510 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-082511 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-082512 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-082513 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢܘ ܡܰܢܽܘ 2:5028 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62042-082514 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܟܝ ܟ݁ܰܝ 2:9983 ܟܝ Particle now, indeed, perhaps 212 101 62042-082515 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-082516 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-082517 - - - - - - No - - -
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܶܐ 2:19660 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-082518 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ 2:17026 ܦܩܕ Verb command 454 177 62042-082519 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܡܚܫܘܠܐ ܘܰܠܡܰܚܫܽܘܠܶܐ 2:7860 ܚܫܠ Noun storm, tempest 266 119 62042-082520 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܝܡܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ 2:9298 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62042-082521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ 2:21731 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-082522 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-082523 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.