<-- Mark 13:9 | Mark 13:11 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 13:10

Mark 13:10 - ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But first will be preached my gospel among all the nations.

(Murdock) And my tidings must first be proclaimed among all the nations.

(Lamsa) But my gospel must first be preached among all nations.

(KJV) And the gospel must first be published among all nations.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62041-13100 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-13101 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܕܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:16308 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62041-13102 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܬܬܟܪܙ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ 2:10581 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62041-13103 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܣܒܪܬܝ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ 2:13881 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62041-13104 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܟܠܗܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10010 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-13105 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62041-13106 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.