<-- Matthew 12:13 | Matthew 12:15 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 12:14

Matthew 12:14 - ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܠܟ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And the Pharishee went forth and took counsel against him, how they might destroy him.

(Murdock) And the Pharisees went out and held a consultation against him, that they might destroy him.

(Lamsa) And the Pharisees went out, and they took counsel concerning him, so as to do away with him.

(KJV) Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܦܩܘ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ 2:13386 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62040-12140 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ 2:17282 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-12141 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܟܐ ܘܡܶܠܟ݁ܳܐ 2:11978 ܡܠܟ Noun counsel 277 124 62040-12142 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܘ ܢܣܰܒ݂ܘ 2:13194 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-12143 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-12144 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-12145 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܒܕܘܢܝܗܝ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:89 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62040-12146 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.