<-- Matthew 24:19 | Matthew 24:21 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:20

Matthew 24:20 - ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܪܽܘܩܺܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But pray that your flight may not be in the winter, nor on the shabath.

(Murdock) And pray ye, that your flight be not in winter, or on the sabbath.

(Lamsa) Pray that your flight may not be in winter, nor on the sabbath.

(KJV) But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܨܠܘ ܨܰܠܰܘ 2:17744 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62040-24200 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-24201 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-24202 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-24203 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܪܘܩܝܟܘܢ ܥܪܽܘܩܺܝܟ݂ܽܘܢ 2:16241 ܥܪܩ Noun flight 428 168 62040-24204 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܣܬܘܐ ܒ݁ܣܰܬ݂ܘܳܐ 2:14839 ܣܬܐ Noun winter, weather, tempest 393 156 62040-24205 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-24206 - - - - - - No - - -
ܒܫܒܬܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20620 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62040-24207 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.