<-- Matthew 27:43 | Matthew 27:45 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:44

Matthew 27:44 - ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܰܝܳܣܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ܘ ܥܰܡܶܗ ܡܚܰܣܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Likewise also the robbers who were crucified with him reviled him.

(Murdock) In like manner the marauders also, that were crucified with him, reproached him.

(Lamsa) The bandits also, who were crucified with him were reproaching him.

(KJV) The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܘܬ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ 2:5183 ܗܟܘܬ Particle likewise, so 103 60 62040-27440 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-27441 - - - - - - No - - -
ܓܝܣܐ ܓ݁ܰܝܳܣܶܐ 2:3710 ܓܝܣ Noun robber, bandit 69 47 62040-27442 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-27443 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܙܕܩܦܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ܘ 2:5909 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62040-27444 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62040-27445 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܚܣܕܝܢ ܡܚܰܣܕ݂ܺܝܢ 2:7377 ܚܣܕ Denominative revile, reproach, upbraid 150 79 62040-27446 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-27447 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-27448 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.