<-- Revelation 21:18 | Revelation 21:20 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:19

Revelation 21:19 - ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ ܕ݁ܫܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܢ ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܣܰܦ݁ܺܝܠܳܐ ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܙܡܰܪܰܓ݂ܕ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the foundations of the wall of the city were adorned with every precious stone: the first foundation was of jaspis, the second sathphiros, the third caledon, the fourth zmoragdo,

(Murdock) And the foundations of the wall of the city were adorned with every precious stone. The first foundation, a jasper; the second, a sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

(Lamsa) And the foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper; the second sapphire; the third chalcedony; the fourth, emerald;

(KJV) And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܬܐܣܐ ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ 2:1728 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 63066-21190 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܪܐ ܕ݁ܫܽܘܪܳܐ 2:21019 ܫܘܪ Noun wall, rampart 568 219 63066-21191 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 63066-21192 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܐܦܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ 2:9765 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 63066-21193 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܬܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ 2:9476 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 63066-21194 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܨܒܬܢ ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܢ 2:17575 ܨܒܬ Denominative adorn 473 183 63066-21195 Third Feminine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܘܫܬܐܣܬܐ ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ 2:1729 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 63066-21196 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-21197 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܫܦܗ ܝܰܫܦ݁ܶܗ 2:9588 ܝܫܦܗ Noun jasper 198 97 63066-21198 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܕܬܪܬܝܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23001 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 63066-21199 - Feminine - - - - No - - -
ܣܦܝܠܐ ܣܰܦ݁ܺܝܠܳܐ 2:14715 ܣܦܝܠܐ Noun sapphire 385 154 63066-211910 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܬܠܬ ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22827 ܬܠܬ Numeral three 614 239 63066-211911 - Feminine - - - - No - - -
ܩܪܟܕܢܐ ܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ 2:19088 ܩܪܟܕܢܐ Noun chalcedony 519 198 63066-211912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܪܒܥ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ 2:1858 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-211913 - Feminine - - - - No - - -
ܙܡܪܓܕܐ ܙܡܰܪܰܓ݂ܕ݂ܳܐ 2:5820 ܙܡܪܓܕܐ Noun emerald 118 66 63066-211914 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.