<-- Revelation 2:29 | Revelation 3:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 3:1

Revelation 3:1 - ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܰܪܕ݂ܺܝܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܺܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܚܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) AND to the angel who is in Sardis write: These saith he who hath the seven Spirits of Aloha, and the seven stars: I know thy works, that a name thou hast that thou livest, and thou art dead.

(Murdock) And to the angel of the church which is at Sardis, write: These things saith he who hath the seven Spirits of God, and the seven stars: I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and thou art dead.

(Lamsa) AND unto the angel of the church in Sardis write; These things says he who has the seven Spirits of God, and the seven stars; I know your works; you have a name that you are alive and yet you are dead.

(KJV) And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܡܠܐܟܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11883 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-03010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܕܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15264 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-03011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܪܕܝܣ ܕ݁ܣܰܪܕ݂ܺܝܣ 2:14797 ܣܪܕܝܣ Proper Noun Sardis 390 155 63066-03012 - - - - - - No - - -
ܟܬܘܒ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ 2:10731 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-03013 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-03014 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-03015 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-03016 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-03017 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-03018 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-03019 - Feminine - - - - No - - -
ܪܘܚܝܢ ܪܽܘܚܺܝܢ 2:19669 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-030110 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-030111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܒܥܐ ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20510 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-030112 - Masculine - - - - No - - -
ܟܘܟܒܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ 2:9857 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 63066-030113 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-030114 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-030115 First Common Singular - - - Yes - - -
ܥܒܕܝܟ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ 2:15082 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-030116 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܫܡܐ ܘܰܫܡܳܐ 2:21603 ܫܡ Noun name 583 225 63066-030117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-030118 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-030119 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܕܚܝܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܳܐ 2:6949 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 63066-030120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-030121 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܘܕܡܝܬܐ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ 2:11509 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 63066-030122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-030123 Second Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.