<-- Revelation 8:5 | Revelation 8:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 8:6

Revelation 8:6 - ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܺܝܢ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) And the seven angels which had the seven trumpets prepared them to sound.

(Murdock) And the seven angels, who had the seven trumpets, prepared themselves to sound.

(Lamsa) And the seven angels, who had the seven trumpets prepared themselves to sound.

(KJV) And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܒܥܐ ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20510 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-08060 - Masculine - - - - No - - -
ܡܠܐܟܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ 2:11897 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-08061 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܥܠܝܗܘܢ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15691 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-08062 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-08063 - Masculine - - - - No - - -
ܫܝܦܘܪܝܢ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܺܝܢ 2:21172 ܫܝܦܘܪܐ Noun trumpet 575 222 63066-08064 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܛܝܒܘ ܛܰܝܶܒ݂ܘ 2:7978 ܛܘܒ Verb ready 168 85 63066-08065 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-08066 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܠܡܙܥܩܘ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ 2:5867 ܙܥܩ Verb cry out 119 67 63066-08067 - - - - Infinitive APHEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.