<-- Romans 12:15 | Romans 12:17 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:16

Romans 12:16 - ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܩܰܦ݂ܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And what you think of yourselves, (that) also think of your brethren; nor think with a high mind, but incline to them who are humble; and be not wise in the conceit of your own mind.

(Murdock) What estimation ye make of yourselves, [make] also of your brethren. And indulge not high thoughts; but unite yourselves with the lowly minded. And be not wise in your own estimation.

(Lamsa) Be of the same mind one toward another. Mind not vain glory, but associate with those who are humble. Be not wise in your own conceits.

(KJV) Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܕܡ ܘܡܶܕ݁ܶܡ 2:11411 ܡܕܡ Noun something 253 116 62045-12160 - Common - - - - No - - -
ܕܡܬܪܥܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ 2:29953 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62045-12161 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-12162 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-12163 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-12164 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-12165 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-12166 - - - - - - No - - -
ܐܚܝܟܘܢ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:407 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-12167 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-12168 - - - - - - No - - -
ܬܬܪܥܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ 2:20174 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62045-12169 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62045-121610 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܡܐ ܪܳܡܳܐ 2:19744 ܪܡ Adjective high, loud voice 543 209 62045-121611 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-121612 - - - - - - No - - -
ܩܦܘ ܩܰܦ݂ܘ 2:13580 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62045-121613 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-121614 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܟܝܟܝܢ ܕ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ 2:11693 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62045-121615 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-121616 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-121617 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܟܝܡܝܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ 2:7075 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62045-121618 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܪܥܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ 2:20179 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62045-121619 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-121620 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.