<-- Romans 12:20 | Romans 13:1 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:21

Romans 12:21 - ܠܳܐ ܬ݁ܶܙܟ݁ܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܙܟ݂ܰܐܽܘܗ ܠܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Let not evil overcome you, but overcome evil with good.

(Murdock) Be ye not overcome by evil; but overcome evil with good.

(Lamsa) Be not overcome of evil, but overcome evil with good.

(KJV) Be not overcome of evil, but overcome evil with good.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-12210 - - - - - - No - - -
ܬܙܟܝܟܘܢ ܬ݁ܶܙܟ݁ܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:5753 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 62045-12211 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Plural
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62045-12212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-12213 - - - - - - No - - -
ܙܟܐܘܗ ܙܟ݂ܰܐܽܘܗ 2:5746 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 62045-12214 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܠܒܝܫܬܐ ܠܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2309 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62045-12215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܛܒܬܐ ܒ݁ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ 2:7929 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-12216 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.