<-- Romans 3:25 | Romans 3:27 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 3:26

Romans 3:26 - ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܘܰܢܙܰܕ݁ܶܩ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) within the space which Aloha hath given to us in his patience, unto the manifestation of his righteousness which (is) in this time: that he might be just, and might justify in righteousness him who is in the faith of our Lord Jeshu Meshiha.

(Murdock) in the space which God in his long suffering gave to us, for the manifestation of his righteousness at the present time; that he might be righteous, and might with righteousness justify him who is in the faith of our Lord Jesus Messiah.

(Lamsa) By the opportunity which God has given us through his forbearance, for the manifestation of his righteousness at the present time, that he might be declared righteous; and for the justification of righteousness to him who is in the faith of our LORD Jesus Christ.

(KJV) To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܐܬܪܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2204 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62045-03260 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8791 ܝܗܒ Verb give 188 91 62045-03261 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62045-03262 - - - - - - No First Common Plural
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-03263 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܓܪܬ ܒ݁ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ 2:12703 ܢܓܪ Noun long suffering 251 115 62045-03264 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܪܘܚܗ ܪܽܘܚܶܗ 2:19666 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62045-03265 - Common Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܬܚܘܝܬܐ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ 2:6435 ܚܘܐ Noun example, appearance, demonstration 609 237 62045-03266 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܗ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:9894 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-03267 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܙܒܢܐ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5488 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62045-03268 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-03269 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-032610 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-032611 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܟܐܢܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ 2:9882 ܟܢ Adjective upright, just, righteous 202 98 62045-032612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܙܕܩ ܘܰܢܙܰܕ݁ܶܩ 2:5571 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62045-032613 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܟܐܢܘܬܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9890 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-032614 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-032615 - - - - - - No - - -
ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1191 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62045-032616 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-032617 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62045-032618 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62045-032619 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62045-032620 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.