<-- 1Corinthians 11:21 | 1Corinthians 11:23 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 11:22

1Corinthians 11:22 - ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܳܣܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܰܒ݂ܗܬ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܰܒ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) What ? have you not houses (in) which to eat and drink ? Or do you despise the church of Aloha, and shame those who have nothing to eat ? What do I say to you ? Do I praise you in this ? I praise you not.

(Murdock) What! have ye no houses in which ye can eat and drink? Or, despise ye the church of God, and shame them who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this I praise you not.

(Lamsa) Why? Have you not houses to eat and drink in? or do you not respect the church of God, and want to shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? No, for this, I cannot praise you.#

(KJV) What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62046-11220 - - - - - - No - - -
ܒܬܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ 2:2714 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62046-11221 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62046-11222 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-11223 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܬܐܟܠܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ 2:820 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62046-11224 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܬܫܬܘܢ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ 2:22536 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62046-11225 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-11226 - - - - - - No - - -
ܒܥܕܬܗ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ 2:15263 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-11227 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-11228 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܣܝܢ ܒ݁ܳܣܶܝܢ 2:23332 ܒܣܐ Verb despise, despise, neglect 48 37 62046-11229 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-112210 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܡܒܗܬܝܢ ܘܡܰܒ݂ܗܬ݂ܺܝܢ 2:2414 ܒܗܬ Verb ashamed, shame 37 33 62046-112211 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-112212 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-112213 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62046-112214 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62046-112215 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62046-112216 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܺܡܰܪ 2:1244 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-112217 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-112218 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܫܒܚܟܘܢ ܐܶܫܰܒ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ 2:20857 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62046-112219 First Common Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-112220 - Feminine Singular - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-112221 - - - - - - No - - -
ܡܫܒܚ ܡܫܰܒ݁ܰܚ 2:30269 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62046-112222 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-112223 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.