<-- 1Corinthians 12:26 | 1Corinthians 12:28 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 12:27

1Corinthians 12:27 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But you are the body of the Meshiha, and members in your place.

(Murdock) Now ye are the body of Messiah, and members in your place.

(Lamsa) Now you are the body of Christ, and members in your respective places.

(KJV) Now ye are the body of Christ, and members in particular.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-12270 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-12271 - - - - - - No - - -
ܦܓܪܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ 2:16422 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-12272 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-12273 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-12274 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܕܡܐ ܘܗܰܕ݁ܳܡܶܐ 2:4979 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62046-12275 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܕܘܟܬܟܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:4237 ܕܘܟ Noun place 86 53 62046-12276 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.