<-- 1Corinthians 12:4 | 1Corinthians 12:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 12:5

1Corinthians 12:5 - ܘܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܫܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and there are distributions of ministries, but one is the Lord;

(Murdock) And there are diversities of ministrations; but the Lord is one.

(Lamsa) And there are diversities of ministries, but there is only one LORD.

(KJV) And there are differences of administrations, but the same Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܦܘܠܓܐ ܘܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ 2:16655 ܦܠܓ Noun disputation, division, distinction, hesitation 437 170 62046-12050 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܡܫܬܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܫܳܬ݂ܳܐ 2:21895 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62046-12051 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-12052 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-12053 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-12054 - Masculine - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-12055 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-12056 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.