<-- 1Corinthians 14:16 | 1Corinthians 14:18 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:17

1Corinthians 14:17 - ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) For thou blessest well, but thy neighbour is not edified.

(Murdock) Thou blessest, indeed, very well; but thy neighbor is not edified.

(Lamsa) For indeed you bless well, but your fellow man is not enlightened.

(KJV) For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-14170 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-14171 - - - - - - No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62046-14172 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܒܪܟ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ 2:23745 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62046-14173 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-14174 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-14175 - - - - - - No - - -
ܚܒܪܟ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ 2:6188 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62046-14176 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-14177 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܢܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܶܐ 2:2850 ܒܢܐ Verb build 48 37 62046-14178 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.