<-- 1Corinthians 14:25 | 1Corinthians 14:27 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:26

1Corinthians 14:26 - ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘܫܳܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) I say then, my brethren, that when you are assembled, if any one of you hath a psalm, let him speak; and (so too) he who hath doctrine, and he who hath a revelation, and he who hath a tongue, and he who hath the interpretation: let all be done unto edification.

(Murdock) I therefore say [to you] my brethren, that when ye assemble, whoever of you hath a psalm, let him speak; and whoever hath a doctrine, and whoever hath a revelation, and whoever hath a tongue, and whoever hath an interpretation. Let them all be for edification.

(Lamsa) Therefore I say to you, my brethren, when you gather together, whoever among you has a psalm to sing, has a doctrine, has a revelation, has the gift of tongues, or the gift of interpretation, let everything be done for edification.

(KJV) How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-14260 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-14261 First Common Singular - - - Yes - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62046-14262 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-14263 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܐܡܬܝ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ 2:1352 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62046-14264 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ 2:26389 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62046-14265 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-14266 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܐܝܢܐ ܠܰܐܝܢܳܐ 2:685 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-14267 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62046-14268 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-14269 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-142610 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܙܡܘܪܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ 2:5817 ܙܡܪ Noun psalm 262 118 62046-142611 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܐܡܪ ܢܺܐܡܰܪ 2:1315 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-142612 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-142613 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-142614 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-142615 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62046-142616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-142617 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-142618 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-142619 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܠܝܢܐ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ 2:3789 ܓܠܐ Noun manifestation, revelation, assurance, Apocalypse 71 48 62046-142620 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-142621 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-142622 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-142623 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܫܢܐ ܠܶܫܳܢܳܐ 2:11315 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-142624 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-142625 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-142626 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-142627 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܘܫܩܐ ܦ݁ܽܘܫܳܩܳܐ 2:17371 ܦܫܩ Noun interpretation 440 172 62046-142628 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-142629 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܠܒܢܝܢܐ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ 2:2868 ܒܢܐ Noun edification, building 48 37 62046-142630 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ 2:5140 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-142631 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.