<-- 1Corinthians 14:38 | 1Corinthians 14:40 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:39

1Corinthians 14:39 - ܛܰܢܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܝܽܘ ܘܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Be emulous, therefore, my brethren, to prophesy, and to speak with tongues forbid not;

(Murdock) Wherefore, my brethren, be emulous of prophesying: and to speak with tongues, prohibit not.

(Lamsa) Therefore, my brethren, desire earnestly to prophesy, and do not prohibit speaking in unknown tongues.

(KJV) Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܛܢܘ ܛܰܢܘ 2:8240 ܛܢ Verb eager, jealous, jealousy 177 88 62046-14390 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62046-14391 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-14392 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܠܡܬܢܒܝܘ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܝܽܘ 2:12596 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62046-14393 - - - - Infinitive ETHPAEL No - - -
ܘܠܡܡܠܠܘ ܘܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 2:12036 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-14394 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܒܠܫܢܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ 2:11299 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-14395 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-14396 - - - - - - No - - -
ܬܟܠܘܢ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ 2:10170 ܟܠܐ Verb hinder, forbid, restrain 215 102 62046-14397 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.