<-- 1Corinthians 15:17 | 1Corinthians 15:19 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:18

1Corinthians 15:18 - ܘܰܟ݂ܒ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And already have they too who have slept in Meshiha perished.

(Murdock) and also, doubtless, they who have fallen asleep in the Messiah, have perished.

(Lamsa) And also, then, those who have died in Christ have perished.

(KJV) Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܒܪ ܘܰܟ݂ܒ݂ܰܪ 2:9792 ܟܒܪ Particle perhaps, long ago 204 99 62046-15180 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-15181 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-15182 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܡܟܘ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ 2:4748 ܕܡܟ Verb sleep 94 56 62046-15183 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܡܫܝܚܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12511 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-15184 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܒܕܘ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:73 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62046-15185 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62046-15186 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.