<-- 1Corinthians 15:49 | 1Corinthians 15:51 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:50

1Corinthians 15:50 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܝܳܪܶܬ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But this I say, my brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven; nor doth corruption inherit incorruption.

(Murdock) But this I say, my brethren that flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven: neither doth corruption inherit incorruption.

(Lamsa) Now this I say, my brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither does corruption inherit incorruption.

(KJV) Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-15500 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-15501 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-15502 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-15503 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-15504 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62046-15505 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ 2:4684 ܕܡ Noun blood 93 56 62046-15506 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62046-15507 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62046-15508 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܐܪܬ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ 2:9551 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62046-15509 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-155010 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܝܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:21259 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62046-155011 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-155012 - - - - - - No - - -
ܚܒܠܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ 2:6150 ܚܒܠ Noun corruption, decay 124 69 62046-155013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܪܬ ܝܳܪܶܬ݂ 2:9544 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62046-155014 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-155015 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:6153 ܚܒܠ Noun corruptibility 314 135 62046-155016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.