<-- 1Corinthians 15:54 | 1Corinthians 15:56 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:55

1Corinthians 15:55 - ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܳܘ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܫܝܽܘܠ ܀

Translations

(Etheridge) Where is thy sting, Death ? and where is thy victory Shiul ?

(Murdock) Where is thy sting, O death ? And where is thy victory, O grave ?

(Lamsa) O death, where is your sting? O grave, where is your victory?

(KJV) O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܘ ܐܰܝܟ݁ܰܘ 2:630 ܐܝܟܐ Particle where is (he)? 13 18 62046-15550 - - - - - - No - - -
ܥܘܩܣܟ ܥܽܘܩܣܳܟ݂ 2:15409 ܥܘܩܣܐ Noun sting, goad 407 161 62046-15551 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62046-15552 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܳܘ 2:254 ܐܘ Particle O!, Oh! 4 15 62046-15553 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62046-15554 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-15555 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܙܟܘܬܟܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ 2:5762 ܙܟܐ Noun victory, justification 115 66 62046-15556 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Feminine Singular
ܫܝܘܠ ܫܝܽܘܠ 2:21139 ܫܝܘܠ Noun sheol, dead 574 221 62046-15557 - Feminine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.