<-- 1Corinthians 1:21 | 1Corinthians 1:23 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 1:22

1Corinthians 1:22 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܘܰܐܪܡܳܝܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For the Jihudoyee demand signs, and the Aramoyee require wisdom;

(Murdock) Because the Jews ask for signs, and the Gentiles demand wisdom.

(Lamsa) For the Jews demand signs, and the Syrians seek after wisdom:

(KJV) For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-01220 - - - - - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62046-01221 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62046-01222 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܐܠܝܢ ܫܳܐܠܺܝܢ 2:20419 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62046-01223 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܪܡܝܐ ܘܰܐܪܡܳܝܶܐ 2:1947 ܐܪܡ Adjective of Place Gentile, Aramaean 28 30 62046-01224 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܟܡܬܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ 2:7098 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62046-01225 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ 2:2986 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62046-01226 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.