<-- 1Corinthians 4:5 | 1Corinthians 4:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 4:6

1Corinthians 4:6 - ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܣܳܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܘܕ݂ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܬ݁ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܘܐ݈ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀

Translations

(Etheridge) BUT these things, my brethren, for your sakes I have applied to the person of myself and of Apolo, that through us you may learn not to think of us beyond what is written; and that one above his neighbour may not be exalted on account of any thing.

(Murdock) These things, my Brethren, I have stated concerning the person of myself and of Apollos, for your sakes; that, in us, ye might learn not to think [of men], above what is written; and that no one might exalt himself in comparison with his fellow, on account of any person.

(Lamsa) These things, my brethren, concerning myself and Apollos I have pictured for your sakes; that in our example you may learn not to think beyond that which is written, and let no one exalt himself over his fellow man, on account of any man.

(KJV) And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-04060 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-04061 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-04062 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܡܛܠܬܟܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11643 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-04063 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-04064 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܣܡܬ ܣܳܡܶܬ݂ 2:14282 ܣܡ Verb put, place 379 152 62046-04065 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-04066 - - - - - - No - - -
ܦܪܨܘܦܐ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ 2:17197 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62046-04067 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-04068 - - - - - - No First Common Singular
ܘܕܐܦܠܘ ܘܕ݂ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ 2:1803 ܐܦܠܘ Proper Noun Apollos 26 28 62046-04069 - - - - - - No - - -
ܕܒܢ ܕ݁ܒ݂ܰܢ 2:2256 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-040610 - - - - - - No First Common Plural
ܬܐܠܦܘܢ ܬ݁ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ 2:9239 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62046-040611 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-040612 - - - - - - No - - -
ܬܬܪܥܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ 2:20174 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62046-040613 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62046-040614 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-040615 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62046-040616 - - - - - - No - - -
ܕܟܬܝܒ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10710 ܟܬܒ Verb write 230 107 62046-040617 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܢܫ ܘܐ݈ܢܳܫ 2:1457 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-040618 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-040619 - - - - - - No - - -
ܚܒܪܗ ܚܰܒ݂ܪܶܗ 2:6183 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62046-040620 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-040621 - - - - - - No - - -
ܢܬܪܝܡ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡ 2:19718 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62046-040622 Third Masculine Singular - Imperfect ETTAPHAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-040623 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-040624 - Common Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.